Zowel de Speedchip 5.0 als de Bikespeed voor het Bosch zijn compatible met de update van Bosch Smart System softwareversie 11.13.0
Neem contact met ons op om je huidige Speedchip 5.0 of Bikespeed chip te laten updaten als je de update naar 11.13.0 al hebt doorgevoerd!
Via email en telefoon (gedurende openingstijden) zijn we bereikbaar: [email protected] | Tel: 026-2022676.

Algemene voorwaarden

Herzien: 8-12-2020

e-bike-tuning.nl is een activiteit van E-bike Makers b.v. en is als zodanig wettelijk vertegenwoordiger van e-bike-tuning.nl

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen.
 E-bike Makers b.v is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen E-bike Makers b.v. b.v. en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. 
Voor het sluiten van een verkoopovereenkomst met E-bike Makers b.v. dient de klant de stappen van het bestelformulier te doorlopen.
De klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.
  2. Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.
  3. Een overeenkomst komt tot stand nadat E-bike Makers b.v. het, door of namens de klant, correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én E-bike Makers b.v. de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de klant archiveert E-bike Makers b.v. elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.
  4. De klant is verplicht E-bike Makers b.v. te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats.
Wijzigingen in deze gegevens dient klant zo spoedig mogelijk aan E-bike Makers b.v. mede te delen.
 2. Levering
  1. De door E-bike Makers b.v. b.v. opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. E-bike Makers b.v. is niet gebonden aan (levering)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst, niet meer gehaald kunnen worden.
  2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
 U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
  3. 
Wanneer de klant aan E-bike Makers b.v. schriftelijk opgave doet van een adres, is E-bike Makers b.v. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan E-bike Makers b.v. schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.
  4. Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan E-bike Makers b.v. verschuldigd bent heeft voldaan.
  5. Het risico terzake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.
 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 3. Verplichtingen van de klant
  1. De klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan E-bike Makers b.v. grondig te controleren op juistheid of compleetheid.
 Op E-bike Makers b.v. rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
  2. De klant zal E-bike Makers b.v. vrijwaren van alle kosten en schade die voortvloeien uit het feit dat klant in strijd met Artikel 3.1 handelt.
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan E-bike Makers b.v. bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door E-bike Makers b.v. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan E-bike Makers b.v.. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan E-bike Makers b.v. heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 4. Herroepingsrecht
  1. Bedenktijd en ontbindingsrecht
   U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Deze periode geeft de koper de mogelijkheid om het product te bekijken en te bepalen of de koper het product wil behouden of retourneren.
   Dit ontbindingsrecht geldt uitsluitend wanneer het product hooguit is gebruikt om te kunnen beslissen of de koper het product wil behouden. Het installeren en gebruiken valt hier niet onder. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U dient daarbij een volledig ingevuld herroepingsformulier mee te sturen die onderaan deze pagina te downloaden is.
  2. Op klantspecificatie geproduceerde producten kunnen niet geretourneerd worden. Het recht op ontbinding geldt niet wanneer de koper handelt in beroep of bedrijf, of als de koop zaken betreft zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.
  3. Niet-toegestane handelingen.
   Er mogen geen handelingen worden verricht waardoor waardevermindering aan het product ontstaat of waardoor het product door E-bike Makers b.v. niet meer als nieuw kan worden aangeboden.
   Welke handelingen niet zijn toegestaan, is te vinden in de bij het product geleverde beschrijving, de handleiding of op de website www.e-bike-tuning.nl. Zo mogen bijvoorbeeld verzegelingen, onderdelen of serienummers niet worden verwijderd. Ook mag het product niet worden gemonteerd, geïnstalleerd of abonnementen worden geactiveerd. U mag het product beoordelen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.
  4. Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 5. Reclames en aansprakelijkheid
  1. E-bike Makers b.v. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij E-bike Makers b.v. , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij E-bike Makers b.v. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door E-bike Makers b.v. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot E-bike Makers b.v. . Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel E-bike Makers b.v. als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van E-bike Makers b.v. niet op, tenzij E-bike Makers b.v. schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door E-bike Makers b.v. , zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  8. Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft klant het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan E-bike Makers b.v. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
 Op klantspecificatie geproduceerde producten kunnen niet geretourneerd worden.   De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
 6. Schadevergoeding door de koper
  1. Indien de koper binnen de bedenktijd de producten niet of niet compleet terugzendt of ze in beschadigde of anderszins verslechterde toestand terugzendt, moet de koper de schade vergoeden die daardoor is ontstaan. Dit geldt ook als de schade is ontstaan tijdens gebruik in naleving van de voorschriften E-bike Makers b.v..
  2. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen. Bij beschadiging of tenietgaan van een product, heeft E-bike Makers b.v. het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik. Normaal gebruik heeft uitsluitend het doel het product uit te proberen. Een beschadiging  door het verwijderen van verbindingen voor eenmalig gebruik valt niet onder normaal gebruik.  Ook moeten hierbij de voorschriften zijn opgevolgd die behoren bij het product of de retourzending.
  3. Voor zover van toepassing zal E-bike Makers b.v. garanties van producenten doorleveren aan de klant.
 7. Bestellingen/communicatie
  1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en E-bike Makers b.v. dan wel tussen E-bike Makers b.v. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en E-bike Makers b.v., is E-bike Makers b.v. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door E-bike Makers b.v..
 8. Vergoeding en betalingen
  1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 Alle vergoedingen verschuldigd door de klant aan E-bike Makers b.v. en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site.
 De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
  2. E-bike Makers b.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen.
Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
  3. De klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door klant verkozen is.
  4. Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 9. Overmacht
  1. In geval van overmacht is E-bike Makers b.v. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft E-bike Makers b.v. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat E-bike Makers b.v. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
 
Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet-tijdige levering van toeleveranciers.
 10. Aansprakelijkheid en garantie
  1. 
E-bike Makers b.v. is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de producten en eventueel ook, op verzoek van de klant, voor het installeren.
 Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van 8 dagen na ontdekking hiervan, E-bike Makers b.v. in kennis te stellen.
 De klant komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen.
  2. E-bike Makers b.v. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
E-bike Makers b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  3. Indien E-bike Makers b.v. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  4. Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor alle geleverde producten van E-bike Makers b.v. een garantietermijn van 2 jaar. (factuurdatum is hierbij bepalend), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.
  5. 
De volgende garantie-uitsluitingen zijn van toepassing:
- Indien onderdelen valschade vertonen.
- Indien men zelf onderdelen heeft geopend en/of getracht heeft te repareren.
- Slijtage van de batterij valt buiten de garantie.
  6. 
De garantie vervalt: – indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; – indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat E-bike Makers b.v. hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; – indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – indien het geleverde naar het oordeel van E-bike Makers b.v. onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden; – indien defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  7. 
Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.
  8. Retourkosten en administratiekosten/annulering komen voor eigen rekening van de koper ook binnen de garantieperiode.
  9. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de verkochte tuning tools alleen mogen worden gebruikt op voor openbaar verkeer afgesloten of privé terrein. Het gebruik van de verkochte producten leidt tot de manipulatie van de maximale snelheid van uw e-bike en dat is niet toegestaan op de openbare weg. Er wordt door E-bike Makers b.v. dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor toekomstige schade aan voorwerpen en/of personen voortvloeiend uit de montage van de door ons verkochte producten. Gebruik is geheel voor eigen risico! De garantie van uw E-bike kan worden beperkt door het ondeugdelijk gebruik of toepassing van onze producten aangezien de montage een modificatie of manipulatie van uw e-bike is.
 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
  1. 
E-bike Makers b.v. is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
  2. Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van klant is aangevraagd, dan wel klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij klant onder curatele of onder bewind is gesteld.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. 
Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »